Haalbaarheidsstudies

Wat is een DHI-subsidie voor haalbaarheidsstudies?

Met de subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen. DHI richt zich op MKB-ondernemingen in Nederland met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. DHI is voor alle landen beschikbaar met uitzondering van Nederland en sanctielanden.

Er kan subsidie verkregen worden voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsstudie om voor een potentiële afnemer in het buitenland te onderzoeken of diens concrete investering in Nederlandse technologie technisch en/of commercieel haalbaar is. Deze afnemer geeft door middel van een intentieverklaring aan dat er een voornemen bestaat om te investeren. De studie heeft als doel om de details rond de voorgenomen investering helder te krijgen. De studie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit kan nemen.

Subsidie bedraagt max. 50% van subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Projecten worden beoordeeld op meerdere criteria zoals: mate van nieuwheid op de doelmarkt, exportpotentieel, nut en noodzaak van de subsidie. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst. Indien nog middelen beschikbaar zijn, komen projecten die in voldoende mate voldoen aan inhoudelijke criteria, in aanmerking voor subsidie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoeken subsidiepotentieel

Wij onderzoeken of uw project in aanmerking komt voor de DHI-subsidie Haalbaarheidsstudies en zorgen er voor dat u dit potentieel maximaal benut.

Ideeën en plannen uitwerken

Wij helpen u om uw ideeën en plannen uit te werken in een kansrijke Haalbaarheidsstudie.

Aanvraag indienen

Wij schrijven de aanvraag in overleg met de verantwoordelijke (technische) medewerkers en dienen de aanvraag namens u in. Als er na indiening nog vragen zijn, helpen wij u deze vragen snel te beantwoorden.

Projectadministratie inrichten

Wij helpen u om de projectadministratie zo in te richten dat u met zo weinig mogelijk inspanning aan de administratieve verplichtingen kan voldoen.

Komt U in aanmerking voor een DHI-subsidie voor een haalbaarheidsstudie?

Lees hieronder de belangrijkste voorwaarden voor een DHI-subsidie voor een haalbaarheidssstudie.

Uw bedrijf is een Nederlands MKB dat technologie of kapitaalgoederen wil exporteren

U bent een individueel exporterend MKB of een MKB dat namens een samenwerkingsverband van exporterende ondernemingen subsidie aanvraagt. 

De gemiddelde jaaromzet van uw bedrijf over de laatste drie jaar is tenminste €100k

U dient substantiële omzet te hebben gerealiseerd waarbij de gemiddelde jaaromzet van uw bedrijf over de laatste drie jaar tenminste €100k is, of: U kunt aannemelijk maken in staat te zijn de eigen bijdrage voor de projectuitvoering en voor het vervolg te kunnen bekostigen.

Uw bedrijf heeft tenminste drie werknemers in dienst

Uw bedrijf dient minimaal drie werknemers te hebben, of aannemelijk kunnen maken dat de capaciteit structureel gewaarborgd is.

 

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy