Overige subsidies

Overige subsidies

Het subsidielandschap is groot en divers. Behalve subsidies voor ondernemers bestaan nog vele andere subsidies. Deze subsidies worden verstrekt door verschillende instanties, op:  gemeentelijk, provinciaal, nationaal en op Europees niveau. Elke subsidieverstrekkende instantie heeft weer eigen regelingen: met eigen thema’s, voorwaarden, procedures en slaagkansen. Er zijn subsidies voor allerlei doelgroepen, bijvoorbeeld zijn er subsidies voor organisaties en instellingen werkzaam in de agrarische sector, het onderwijs, de wetenschap, de zorg, kunst en cultuur, en nog vele meer. AB Consultancy heeft ervaring met vele van deze subsidies en helpt ook deze non-profit organisaties bij het maximaal benutten van het subsidiepotentieel.

MKB gezocht!

Ondernemers kunnen trouwens ook profiteren van subsidies die worden aangevraagd door andere organisaties. Steeds vaker is samenwerking met ondernemers een vereiste voor het verkrijgen van de subsidie. Vooral het MKB is een veel gezochte en gewenste projectpartner. Deelname kan financieel voordelig zijn. Maar vooral biedt deelname in een gesubsidieerd project de mogelijkheid om op de eerste rij te zitten bij de ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken met kennis- of onderzoeksinstellingen of experimenteren met nieuwe technologie in fieldlabs. 

AB Consultancy helpt bij het opzetten van kansrijke samenwerkingsprojecten tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers.  

Hieronder ter illustratie en inspiratie enkele voorbeelden van subsidies: 
 

Subsidies voor akkerbouw en veehouders

Nederland ontvangt van de Europese Commissie ten behoeve van de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) € 765 mln aan Europese subsidie. Daarnaast zal de Nederlandse overheid (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) een eigen bijdrage aan het programma leveren van minimaal eenzelfde bedrag. Het doel van POP is het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. POP3 richt zich op 5 thema’s:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (versterken landelijk gebied)

De provincies bepalen zelf op welke thema’s ze de nadruk leggen. Zie hier voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen uit het POP3 programma.

Subsidies voor (samenwerking met) hogescholen

Lectoren aan hogescholen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het MKB of de publieke sector. De onderzoeksprojecten moeten voortkomen uit concrete vragen van ondernemers of professionals uit de praktijk. Er is o.a. subsidie voor verkennend onderzoek  (max. € 20duizend), tweejarig praktijkgericht onderzoek (max. € 300duizend) en 4-jarige onderzoeksprojecten (max. € 700duizend). Zie hier voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen.

Subsidies voor de zorg

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek om nieuwe kennis en technologieën te ontwikkelen en stimuleert toepassing van de ontwikkelde kennis in de praktijk. ZonMw biedt subsidies aan voor de gehele innovatiecyclus van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen. Zie hier het Beleidsplan ZonMw 2016-2020, ‘Kennis maken op maat met betrokken partners’ en hier een overzicht van openstaande subsidie-oproepen. 

Europese subsidies 

Er bestaan meerdere Europese subsidiefondsen en programma’s met elk specifieke doelen, doelgroepen en thema’s. Zie hier een overzicht van Europese subsidies voor de begrotingsperiode van 2014-2020. Een voorbeeld van een Europees fonds is INTERREG dat al in 1990 is opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. INTERREG biedt ondernemers, onderzoekers en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten op allerlei gebied. Andere EU programma’s zijn: Horizon 2020, het programma voor grote, excellente en impactvolle onderzoeksprojecten voor samenwerkende top-onderzoekers, en LIFE, het programma voor het verbeteren van natuur, klimaat en milieu. Zie hier een overzicht van subsidiemogelijkheden in Horizon 2020 opgesteld door de RVO. 

Subsidies voor het onderwijs

Erasmus+ is het (Europese) programma dat onderwijs, training, jeugd en sport subsidieert. Het is een zeer breed programma dat o.a. de kwaliteit van onderwijs wil verbeteren door internationale samenwerking tussen scholen en universiteiten te stimuleren. Beter onderwijs bevordert kansengelijkheid en inclusie. Zie hier een overzicht van concrete subsidiemogelijkheden.

Wilt u het subsidiepotentieel van uw onderneming maximaal benutten?

Laat uw gegevens achter, of bel of mail Alex Beek, voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, direct subsidieadvies of voor een 2nd opinion over een lopende aanvraag.

Contactformulier

AB Consultancy